Chức năng và nhiệm vụ của phòng Đào tạo vừa làm vừa học

 

        I. Chức năng

        Phòng Đào tạo vừa làm - vừa học có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo vừa làm vừa học, theo kế hoạch nội dung, chương trình đào tạo của Trường và theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       II. Nhiệm vụ

 • Nghiên cứu xây dựng kế hoạch cụ thể phục vụ cho công tác đào tạo của Trường, trình Hiệu trưởng phê duyệt bao gồm: kế hoạch đào tạo toàn khóa, từng năm học, từng loại hình cụ thể. Đồng thời lên kế hoạch và tổ chức thực hiện việc học và thi học kỳ cho các đơn vị đào tạo vừa làm vừa học trực thuộc;
  - Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh bao gồm thông báo nội dung, đối tượng, chỉ tiêu, ngành tuyển sinh hằng năm theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  - Thực hiện công tác quản lý trong quá trình đào tạo bao gồm:
  + Căn cứ chương trình, kế hoạch của phòng đối với các khóa và các đơn vị liên kết để thông báo khối lượng giảng dạy cho các Khoa, Bộ môn;
  + Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo đã ban hành;
  + Quản lý khối lượng giảng dạy của các khoa, bộ môn và các chế độ về công tác giảng dạy; tổ chức hợp đồng giảng dạy và thanh quyết toán khối lượng giảng dạy;
  + Phối hợp với các khoa và các bộ môn xây dựng, sửa đổi nội dung, chương trình đào tạo, nội dung các môn học;
  + Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập cùng và những điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập;
  + Quản lý toàn diện sinh viên hệ vừa làm vừa học tại trường và tại các đơn vị liên kết theo đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  + Quản lý kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngưng học và buộc thôi học; tổ chức xét và cấp các giấy chứng nhận theo quy định. 
  + Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên viên;
  + Chủ trì xem xét tất cả những vi phạm của sinh viên hệ vừa làm vừa học trong thời gian của khoá học, kịp thời gửi văn bản về đơn vị có cán bộ đi học để phối hợp xử lý đúng và có hiệu quả.
  + Quản lý và có chế độ lưu trữ thống nhất, đầy đủ hệ thống sổ sách công tác giáo vụ trong toàn trường; lưu trữ các tài liệu cần thiết về công tác giáo vụ và các giấy tờ khác liên quan đến công tác đào tạo cũng như tuyển sinh;
  + Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xét tốt nghiệp; tổ chức Hội đồng xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp cuối khóa.
 • Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

       III. Địa chỉ liên hệ

          Phòng B10, khu B - cơ sở 1 - số 2, đường D3 (Võ Oanh), P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

          Điện thoại: (028) 38 980.429 , Email: daotao_vlvh@hcmutrans.edu.vn

 

                                                                            PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP