Nhân sự

1./ TS. GVC. Nguyễn Thành Đạt – Trưởng phòng  (ĐT: 0989.051.723)

 - Phụ trách chung công tác của Phòng.

2./ Ths. Nguyễn Đức Hiếu –Phó Trưởng Phòng (ĐT: 0903.639.315).

- Phụ trách công tác Kế hoạch và Tuyển sinh.

- Đối chiếu bằng tại TP.HCM, Vũng Tàu và các cơ sở liên kết.

3./  Cử nhân Nông Hữu Bình (ĐT: 0168.638.6378)

- Quản lý Chương trình đào tạo của tất cả các ngành hệ VLVH.

- Phụ trách thông tin trên website của Phòng.

- Lập Kế hoạch giảng dạy hàng năm cho các lớp, các ngành đào tạo.

- Giao khối lượng giảng dạy cho các khoa/bộ môn và theo dõi việc thực hiện.

- Lập Thời khóa biểu của các lớp tại cơ sở Trường và Vũng Tàu theo Kế hoạch đào tạo.

- Phối hợp phòng quản trị thiết bị; sắp xếp phòng học, phòng thi tại cơ sở trường (theo dõi, tổng hợp giảng viên nghỉ dạy để thông báo, bố trí dạy bù).

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình giảng dạy, học tập của các lớp ở cơ sở 1, cơ sở Vũng Tàu. Hàng tháng tổng hợp tình hình giảng dạy, học tập và thường xuyênbáo cáo với Trưởng Phòng.

- Lập lịch thi (lần 1, 2, 3 và học lại, học ghép) tổ chức: giám sát, tham gia coi thi học kỳ, thi lại tại cơ sở Vũng Tàu (có biện pháp kiểm tra, theo dõi tình hình thi tại cơ sở trường, VT). Phối hợp với bộ phận quản lý điểm, khoa chuyên môn.

- Kế hoạch cho học viên cuối khoá tại TP.HCM và Vũng Tàu trả nợ, Thực tập, nhận đề tài và thi tốt nghiệp.

- Hướng dẫn và trả lời Quy chế, Chương trình đào tạo cho học viên.

- Lập danh sách giảng viên giảng dạy: phòng, lớp, môn học theo TKB cho mọi người để tiện việc theo dõi, thanh tra giảng dạy tại cs1.

- Phối hợp với cán bộ cơ sở (K.Anh) lập danh sách và tổ chức cho học viên học lại, ghép ở CS Vũng Tàu.

- Trực theo dõi giảng dạy trong tuần theo sự phân công.

- Tham gia coi thi ở các CSLK.

- Chủ động, triển khai công việc liên quan đến tổ chức tuyển sinh hệ VLVH trong năm:Thông tin tuyển sinh, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ nhập học, lập kế hoạch, thông báo TS; quảng cáo tiếp thị hàng năm, các cơ sở, địa phương mới…

- Ra quyết định Hội đồng tuyển sinh và bộ phận giúp việc hệ VLVH hàng năm.

- Cùng với phó trưởng phòng phụ trách tuyển sinh, tổ chức chấm thi, ra QĐ điểm chuẩn, danh sách thí sinh trúng tuyển, in giấy báo trúng tuyển gọi học viên nhập học. …

- Hoàn thành các thủ tục thi tuyển sinh, nhập học cho học viên đã trúng tuyển (đặc biệt cung cấp cho bộ phận tuyển sinh về đối tượng ưu tiên…)

- Quản lý và lưu kho theo quy định: hồ sơ  tuyển sinh, hồ sơ học viên, danh sách học viên theo hồ sơ nhập học, bài thi của thí sinh trúng tuyển, không trúng tuyển…..

- Chủ động rà soát, điều chỉnh hồ sơ nhập học của học viên khi có sai sót theo quy định.

- Quản lý kho lưu trữ của Phòng.

- Chủ động làm việc với các cơ sở về công tác tuyển sinh.

- Nhận, theo dõi, quản lý và trả đơn từ của học viên (đã thống nhất với các đầu mối).

- Ra các Quyết định liên quan đến ngừng học, xét lưu ban lên lớp, nhập học, buộc thôi học, xoá tên, chuyển trường, đủ điều kiện thi tốt nghiệp, làm luận văn, đồ án … và QĐ thành lập Hội đồng thi Tốt nghiệp…

- Cập nhật dữ liệu văn bằng tốt nghiệp lên website trường.

- Trả lời, giải đáp các thắc mắc cho học viên và giảng viên, hỗ trợ công việc trong phòng (nếu có).

4./ Kỹ sư Huỳnh Thanh Sơn (ĐT: 0976.357.176)

- Tiếp nhận toàn bộ phiếu điểm từ các cơ sở đồng thời đôn đốc các Giảng viên trả điểm thi đúng thời gian.

- Nhập và quản lý điểm lần 1, 2, 3 và học lại; điểm bảo lưu cho học viên và trả lời thắc mắc về điểm cho học viên.

- In phiếu thi lần 1, 2, 3 cho tất cả các lớp.

- In bảng điểm, GCN Sinh viên, GCN hoàn thành chương trình học, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời học cho học viên có nhu cầu.

- Tổng hợp điểm (theo mẫu) để xét ngừng học, lên lớp, đủ điều kiện thi, làm luận văn, đồ án TN.

- Nhập các QĐ: nhập học, bảo lưu, chuyển lớp, xóa tên, ngừng học, chuyển trường.

- Nhận đơn xin thi lại Tốt nghiệp, ĐATN tại tất cả cơ sở, tổng hợp danh sách chuyển khoa chuyên môn trước ngày thi;

- Nhập TKB từng kỳ, lớp vào phần mềm, xuất ra, chuyển đổi, định dạng rồi đưa lên website danh sách lớp, danh sách thi..

- Phối hợp với bộ phận quản lý các cơ sở, khoa chuyên môn. Báo cáo lãnh đạo phòng để có kế hoạch cho học viên các lớp cuối khóa trả nợ môn, đóng học phí…hoàn thành khóa học đủ điều kiện nhận đề tài (đồ án), dự  thi tốt nghiệp đúng tiến độ, thời gian ( chốt danh sách).

- Đối chiếu, rà soát danh sách học viên đề xuất xóa tên.

- Quản lý lệ phí in Bảng điểm, giấy chứng nhận cho Học viên…

- Quản lý máy in bằng tốt nghiệp, in bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp.

- Giám sát, tham gia coi thi ở các cơ sở  liên kết, tham gia công tác tuyển sinh.

- Giải quyết phòng học, thi khi trực thanh tra; xét danh sách đủ điều kiện dự thi hết môn.

- Trả lời, giải đáp các thắc mắc của học viên và giảng viên về công việc liên quan , hỗ trợ công việc cho anh em trong phòng (nếu có);

- Tổ chức và quản lý học lại, ghép cho các lớp ở cơ sở trường.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình số lượng học viên các khoá. Số lượng học viên (HV) ngừng học, buộc thôi học, xoá tên hàng năm.

5./ Cử nhân Kiều Anh Pháp (ĐT: 0916.537.463)

- Lập thời khóa biểu các lớp cơ sở liên kết

- Lập lịch thi lần 1, 2, 3 và học lại, học ghép; tổ chức: giám sát, tham gia coi thi tại các cơ sở. Phối hợp với bộ phận quản lý điểm, khoa chuyên môn. Báo cáo lãnh đạo phòng để có kế hoạch cho học viên các lớp cuối khóa trả nợ môn, đóng học phí…hoàn thành khóa học đủ điều kiện nhận đề tài (đồ án) dự  thi tốt nghiệp đúng tiến độ, thời gian(chốt danh sách).

- Ra phiếu báo giảng dạy và chuyển cho Bộ môn hoặc giảng viên

- Kiểm tra, đôn đốc lịch học của các cơ sở liên kết và thường xuyên phối hợp với các cơ sở để nắm bắt tình hình giảng dạy, học tập cũng như các vấn đề liên quan .

- Tổ chức và quản lý học lại cho học viên của tất cả các cơ sở liên kết.

- Lập kế hoạch, kiểm tra và đối chiếu bằng tốt nghiệp (đầu vào) cho học viên ở các cơ sở liên kết chuyển kết quả, hồ sơ cho đ/c Huyền. Khi có sai lệch sau khi đối chiếu phải lập danh sách trình lãnh đạo phòng giải quyết

- Nắm bắt tình hình giảng dạy, học tập tại các cơ sở và thường xuyên trao đổi với Trưởng Phòng.

- Ra quyết định bảo lưu, công nhận điểm cho học viên đủ điều kiện

- Phối hợp với Sơn nhằm hoàn thiện điểm để ra quyết định (nhận các phản hồi từ các cơ sở , tổng hợp và chuyển cho Sơn, VD sai sót điểm ...).

- Phối hợp với các Khoa lên kế hoạch Thi TN, bảo vệ ĐATN , công tác chuẩn bị , gửi công văn cho cơ sở ...

- Phối hợp với bộ phận quản lý điểm để xoá tên cho các lớp ở cơ sở.

- Nhận và trả đơn từ của học viên ở các cơ sở liên kết.

- Theo dõi và lập kế hoạch tốt nghiệp cho các khóa và công tác phục vụ lễ bảo vệ TN

- Phối hợp với CSLK lập kế hoạch bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho các lớp có nhu cầu

- Giải quyết phòng học, thi khi trực thanh tra;

- Trả lời, giải đáp các thắc mắc cho học viên và giảng viên, hỗ trợ cv cho anh em trong phòng (nếu có);

- Có trách nhiệm quản lý và lưu vào ổ cứng rời tất cả những phần việc phụ trách trên;;

- Lập danh sách học viên học lại, ghép và trình ký cùng với Phiếu học lại (theo mẫu thống nhất)

- Hàng tháng làm báo cáo tổng hợp tình hình công tác của Phòng. Quản lý và ghi chép sổ sách của phòng; theo dõi chấm công thực tế và chấm công tính lương ngoài giờ cho Phòng.

- Tham gia thanh tra giảng dạy tại CS 1

- Tham gia công tác tuyển sinh.

 

6./ Kỹ sư Bùi Thị Thu Huyền  (ĐT: 0904.772.129) 

- Phụ trách Hợp đồng giảng dạy hệ VLVH cho giảng viên dạy vượt giờ, giảng viên thỉnh giảng và hợp đồng từ các khoa, cơ sở liên kết gửi lên.

- Phối hợp với Pháp trong việc nộp điểm của giảng viên, kiểm tra các thủ tục liên quan đến học viên ở các cơ sở liên kết.

- Tổng hợp thanh toán cho các giáo viên khi đã hoàn thành môn học và đúng quy định (đã nộp điểm, phiếu đề nghị thanh toán phải đúng mẫu, đúng chữ ký, số tiết, môn đã giảng dạy…);

- Làm đề nghị thanh toán tiền coi thi lần 1, thực tập tốt nghiệp, bảo vệ đồ án hướng dẫn luận văn, hội đồng tốt nghiệp…. cho giảng viên các khoa;

- Lập kế hoạch, kiểm tra và đối chiếu bằng tốt nghiệp (đầu vào) ở cơ sở trường và cơ sở Vũng Tàu. Khi có sai lệch sau khi đối chiếu phải lập danh sách trình lãnh đạo phòng giải quyết

- Phối hợp với Thu để rà soát hồ sơ xét tốt nghiệp cho học viên và hỗ trợ công việc cho anh (em) trong phòng khi lãnh đạo phòng phân công .

- Rà soát danh sách viết bằng và hoàn thiện việc viết, ký, đóng dấu và giao cho cán bộ quản lý bằng tốt nghiệp (đ/c Thu).

- Phối hợp với phòng  KH Tài vụ rà soát học phí của học viên trước các đợt thi và xét tốt nghiệp; Lập file in bằng tốt nghiệp;

- Dự trù cấp phát và quản lý văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị của Phòng;

- Lập sổ giao nhận bảng điểm (lần 1,2,3) và theo dõi, hướng dẫn giảng viên ghi sổ khi nộp điểm và nhắc nhở giảng viên nộp điểm đúng qui định.

- Chủ động: các thủ tục để xét tốt nghiệp và làm bằng tốt nghiệp cho học viên. Theo dõi học viên tốt nghiệp (nhập vào sổ gốc theo quyết định tốt nghiệp từng đợt).

7./ Cử nhân Huỳnh Thị Kim Anh –  cơ sở Vũng Tàu (ĐT: 0909.275.255)

- Thông báo, theo dõi lịch học, lịch thi; tình hình lên lớp của giảng viên, sinh viên (đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở…)

- Nhận đơn đăng ký thi lại, học lại, học ghép, tham gia công tác coi thi lần 1, 2, 3 tại cơ sở; bố trí phòng thi; phối hợp với chuyên viên phụ trách của phòng Đào tạo VLVH để mời cán bộ coi thi khi có nhu cầu.

- Phối hợp với (Bình) cán bộ phụ trách CS Vũng tàu lập danh sách và tổ chức cho học viên học lại, ghép ở CS Vũng tàu và  gửi cho Sơn để in phiếu học lại (theo mẫu thống nhất)

- Tổng hợp tình hình lên lớp của giảng viên và hàng tuần (hoặc đột xuất) báo cáo về lãnh đạo phòng Đào tạo VLVH theo đường Email nội bộ

- Tiếp nhận bảng điểm và chuyển cho các lớp kịp thời;

- Phối hợp với cán bộ phụ trách QTTB - TCHC giải quyết công việc liên quan.

- Tham gia công tác tuyển sinh tại cơ sở theo sự chỉ đạo, phân công của HĐTS.

- Ghi nhận và phối hợp với cán bộ phụ trách CS Vũng tàu giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản lý sinh viên, nếu vượt thẩm quyền báo cáo lãnh đạo phòng giải quyết;

*/ GHI CHÚ :

Lịch làm việc hàng tháng và trực tối do Trưởng Phòng phân công.

+ Khi có công việc đột xuất, trưởng Phòng sẽ huy động từng cá nhân hoặc toàn bộ để giải quyết công việc.

                                                                                                PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC


PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 3898 0429
Fax: (08) 3512 0124
Email: daotao_vlvh@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map