Quy định về công tác quản lý đào tạo hệ không chính quy và các lớp đào tạo ngoài giờ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM

-----------------

Số: 466 /QL-TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

Tp. HCM,  ngày 19 tháng 6  năm 2007

 

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỆ KHÔNG CHÍNH QUY
VÀ CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGOÀI GIỜ

Căn cứ vào quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành Phố Hồ Chí Minh,  nhằm cải tiến công tác quản lý việc đào tạo hệ không chính quy và các lớp học ngoài giờ tại Trường, Hiệu Trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ liên quan của các đơn vị trong Trường như sau.

1. Khoa Tại chức:

Quản lý toàn diện hoạt động đào tạo hệ không chính quy của Trường và các hoạt động lên lớp của các lớp bằng hai, hoàn chỉnh đại học học ngoài giờ tại cơ sở Văn Thánh, bao gồm:

1.1. Công tác tuyển sinh :

- Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm, kết hợp với phòng đào tạo, liên hệ với các địa phương để đề xuất kế hoạch tuyên truyền quảng cáo, liên kết để tuyển hệ không chính quy.

- Nhận hồ sơ đăng ký dự thi, kết hợp với các đơn vị liên quan để lập kế hoạch thi tuyển, lên danh sách để chuyển cho bộ phận tuyển sinh của Trường lập danh sách thi và đề nghị Hiệu trưởng thành lập hội đồng thi tuyển sinh cho từng đợt thi tuyển.

- Quản lý hồ sơ của học sinh trúng tuyển hệ không chính quy từ các đợt thi.

1.2 Quản lý việc đào tạo hệ không chính quy tại tất cả các cơ sở :

- Căn cứ vào chương trình đào tạo, lập lịch giảng dạy và lịch thi hết môn để thực hiện và gửi cho các cơ sở ngoài trường thực hiện.

- Lập dự kiến khối lượng giảng dạy của hệ không chính quy để gửi cho các khoa, tổ môn trực thuộc. Căn cứ vào sự phân công giáo viên giảng dạy của các khoa, tổ môn trực thuộc và bản dự kiến khối lượng giảng dạy chính quy của giáo viên trong năm học của Phòng Đào tạo để lập hợp đồng giảng dạy với những giáo viên dạy vượt giờ chuẩn theo quy định của Trường và trình Hiệu Trưởng ký. Một bản sao của hợp đồng gửi cho Phòng Đào tạo để theo dõi và tổng kết số giờ giảng dạy của giáo viên vào cuối năm học.

- Kết hợp với các đơn vị liên kết để mời và lập hợp đồng với giáo viên thỉnh giảng, trình Hiệu Trưởng ký.

- Giám sát các hợp đồng giảng dạy để thanh lý, chuyển phòng tài vụ thanh toán cho giáo viên.

- Bố trí phòng học, theo dõi việc lên lớp tại cơ sở chính của Trường.

- Tiếp nhận các thông tin từ cơ sở Vũng Tàu và các đơn vị liên kết trong việc thực hiện kế hoạch đào tạo, phối hợp cùng các khoa, tổ bộ môn giải quyết công việc.

- Giải quyết những yêu cầu của sinh viên trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của Khoa.

- Căn cứ vào lịch giảng dạy do phòng đào tạo lập, bố trí phòng học và giám sát việc tổ chức giảng dạy các lớp học hệ đào tạo bằng hai và hoàn chỉnh đại học tại Trường.

- Quản lý công tác thi của hệ không chính quy :

- Căn cứ vào lịch thi đôn đốc các khoa, tổ môn liên quan để nhận đề thi và tổ chức thi tại các cơ sở ngoài Trường.

- Nhận bài thi từ các cán bộ coi thi hoặc từ các cơ sở gửi tới để gửi cho các khoa, tổ môn chấm thi theo quy chế.

- Nhận bảng điểm từ các khoa, tổ môn để lưu, gửi cho phòng đào tạo và gửi một bản sao cho lớp sinh viên trực tiếp hoặc thông qua các cơ sở liên kết, ngoài trường.

- Kết hợp cùng phòng đào tạo tổ chức việc xét lên lớp, xét điều kiện thi tốt nghiệp cho sinh viên, xét khen thưởng, kỷ luật và xét tốt nghiệp. Thông báo kết quả cho sinh viên sau khi được phê duyệt chính thức.

2.  Phòng đào tạo :

- Thực hiện nhiệm vụ được phân công trong hội đồng thi tại các kỳ thi tuyển hệ không chính quy của Trường.

- Hỗ trợ khoa tại chức trong việc lập lịch giảng dạy, lịch thi trong giai đoạn đầu của việc chuyển giao trách nhiệm (dự kiến trong 3 tháng từ ngày ký bản quy định này).

- Cung cấp bảng dự kiến khối lượng giảng dạy hệ chính quy của giáo viên trong năm học cho Khoa Tại chức để kiểm tra và ký hợp đồng với giáo viên giảng dạy vượt giờ. Tổng hợp số giờ giảng dạy của giáo viên để cân bằng thanh toán vào cuối năm học.

- Nhập điểm thi để quản lý song hành.

- Cấp thẻ sinh viên, giấy xác nhận điểm học tập và các loại giấy chứng nhận khác cho học sinh theo quy định hiện hành.

- Kết hợp với khoa tại chức tổ chức việc xét lên lớp, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, tốt nghiệp và khen thưởng, kỷ luật cho học sinh trình hội đồng của Trường duyệt.

- Quản lý hồ sơ và lập lịch lên lớp, lịch thi cho các lớp hệ hoàn chỉnh đại học và bằng hai học ngoài giờ

3.  Các khoa, tổ bộ môn :

- Với các kỳ thi của các lớp tại Trường, căn cứ vào kế hoạch giảng dạy và lịch thi do Khoa Tại chức gửi, bố trí giáo viên giảng dạy và coi thi, chấm thi cho các lớp học tại Trường.

- Đối với các kỳ thi của các lớp học tại cơ sở liên kết và tại Vũng tàu, Trưởng tổ môn lấy đề thi từ ngân hàng đề (hoặc từ giáo viên ) để nhân bản, niêm phong và gửi cho khoa tại chức tổ chức thi.

- Tổ môn nhận bài thi từ khoa tại chức để chấm.

- Tổ môn thu bảng điểm của các môn thi thuộc tổ môn mình để chuyển cho khoa tại chức và phòng đào tạo để quản lý.

           4. Phòng tài vụ :

- Tổ chức việc thu học phí tại Trường và cơ sở Vũng tàu, kết hợp với các cơ sở liên kết để chuyển danh sách sinh viên nợ học phí cho khoa tại chức để xử lý trước ngày thi ít nhất 01 tuần. 

- Đề xuất với Hiệu Trưởng cơ chế quản lý, phân phối tài chính phù hợp với loại hình đào tạo và quy định của Nhà nước.

          5. Phòng tổ chức:

Kết hợp với khoa tại chức để đề xuất với Hiệu Trưởng cơ cấu tổ chức hoạt động, nhân sự và chế độ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới của Khoa Tại chức.

           6. Giáo viên tham gia công tác giảng dạy hệ không chính quy và các lớp ngoài giờ

- Thực hiện nghiêm túc quy chế, giờ giấc và nội dung giảng dạy theo mục tiêu đào tạo và kế hoạch đã được duyệt.

- Giáo viên tham gia giảng dạy các lớp không chính quy tại các cơ sở liên kết có trách nhiệm nhận đề thi của môn học trước đó từ khoa tại chức để coi thi và đưa bài thi về cho khoa tại chức (nhiệm vụ này sẽ được đưa vào mẫu hợp đồng giảng dạy mới sau khi bản quy định này có hiệu lực).

- Quy định này có hiệu lực từ đầu năm học 2007-2008.

- Trong giai đoạn từ ngày ký tới thời điểm văn bản này có hiệu lực, các đơn vị, cá nhân liên quan tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phân công như trước đây và thực hiện việc điều chỉnh, chuyển giao trách nhiệm, dữ liệu và hỗ trợ các đơn vị liên quan tiếp nhận và triển khai nhiệm vụ theo quy định này. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

Nơi nhận:

- BGH

Tất cả các đơn vị trong Trường

Lưu HC                                

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS. TS. Trần Cảnh Vinh

 

 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP