Cà Mau

Thông báo thời gian thực tập TN, bảo vệ thực tập TN, chốt danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp và lịch thi TN Lớp DV08CM


- Căn cứ tình hình học tập của sinh viên lớp DV08CM

- Căn cứ lịch thi tốt nghiệp của Khoa Điện – Điện tử Viễn thông.

- Căn cứ nội dung cuộc họp giữa Khoa Điện – Điện tử VT, Phòng Đào tạo VLVH Trường ĐH GT VT TPHCM, Phòng Đào tạo Trường CĐ CĐ Cà Mau với Sinh viên lớp DV08CM.

Phòng Đào tạo VLVH Trường ĐHGTVT TPHCM thông báo thời gian thực tập TN, bảo vệ thực tập TN, thi tốt nghiệp và chốt danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp của lớp DV08CM cụ thể như sau :

1./ Thời gian thực tập TN : Ngày 02/04/2012 đến 26/05/2012.

2./ Nộp báo cáo thực tập + Nhật ký thực tập : Ngày 27/05/2012.

- Sinh viên có thể tập hợp theo lớp và cử đại diện lớp nộp báo cáo thực tập + nhật ký thực tập về Văn phòng Khoa Điện – Điện tử Viễn thông Trường ĐH GT VT TPHCM hoặc Phòng Đào tạo VLVH – ĐH GT VT TP.HCM.

3./ Thời gian báo cáo thực tập TN :    Ngày 03/06/2012.

4./ Sinh viên nhận bảng điểm cá nhân để kiểm tra điểm : Ngày 10/06/2012

- Sinh viên liên hệ Phòng  Đào tạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau  (gặp Cô Trúc)  để nhận bảng điểm Cá nhân kiểm tra.

- Sinh viên lớp DV08CM kiểm tra lại điểm thi của mình nếu có sai sót thì tập hợp lại cho Cô Trúc  (Phòng Đào tạo – CĐCĐ Cà Mau ) hoặc Lớp trưởng và phản hồi các thông tin về Phòng Đào tạo VLVH Trường ĐH GT VT TPHCM trước 17h30 ngày 15/06/2012 . Sau thời hạn trên Phòng Đào tạo VLVH không chịu trách nhiệm.

- Đề nghị Giáo viên tham gia giảng dạy các môn thuộc lớp DV08CM hoàn thành việc trả điểm L1, L2, L3 trước ngày 10/06/2012 (Kể cả điểm bảo vệ đồ án).

5./ Ngày chốt DS sinh viên đủ ĐK thi TN:  17h30 Ngày 15/06/2012.

6./ Thời gian ôn thi tốt nghiệp : Khoảng 2,5 tháng bắt đầu tính từ ngày 16/06/2012 .

7./ Thời gian thi tốt nghiệp :  Dự kiến ngày 26 và 27/08/2012.

Kính đề nghị Phòng Đào tạo Trường CĐ CĐ Cà Mau và ban cán sự lớp DV08CM triển khai thông báo này tới sinh viên lớp mình và phối hợp với Phòng Đào tạo VLVH  cùng thực hiện .

PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC


PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 3898 0429
Fax: (08) 3512 0124
Email: daotao_vlvh@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map