Cần Thơ

Thông báo V/v Nộp thủ tục làm bằng (đối với sinh viên hệ vừa học vừa làm)

Hiện nay còn nhiều sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp và nhà trường đã làm thủ tục xin cấp phôi nhưng sinh viên vẫn chưa hòan thành thủ tục làm bằng để nhà trường tiến hành các công việc liên quan đến việc cấp phát bằng cho sinh viên. Đề nghị tất cả sinh viên có tên dưới đây liên hệ nhà trường để làm thủ tục lấy bằng.
Hệ Đại học tại chức
Họ và tên
Ng. Sinh
Lớp
Ghi chú
Nguyễn Thị Diễm
Ngọc
03/05/79
761T
K5-TP.HCM –TN 2004
Nguyễn Tấn
Hy
25/09/75
991VT
K4-VT – TN 2006
Trần Văn
Thanh
01/02/81
021T
K8-TP.HCM – TN 2005
Đỗ Trọng
Hiến
17/10/69
062T
K8-TP.HCM – TN 2006
Lê Thanh
04/05/72
021VT
K5-VT – TN 2006
Trần Thị Thanh
Huyền
23/10/76
061VT
K5-VT – TN 2006
Lê Thị
Ly
26/06/82
061VT
K5-VT – TN 2006
Nguyễn Quốc
Trọng
01/01/75
061VT
K5-VT – TN 2005
On Thanh
Tòan
08/11/61
121T
K9-TP.HCM – TN 2006
Ngô Sỹ
Hưng
13/10/71
161T
K9-TP.HCM – TN 2006
Đậu Thị
Vân
06/03/82
162T
K9-TP.HCM – TN 2007
Hà Thị Thanh
Bình
17/04/79
161VT
K6-VT – TN 2006
Nguyễn Khắc
Lệ
27/01/81
161VT
K6-VT – TN 2006
Đặng Thị
Tâm
29/04/73
161VT
K6-VT – TN 2006
Vương Thị
Yến
17/01/80
161VT
K6-VT – TN 2006
Vũ Nhật
Linh
06/01/79
KX02VT
K7-VT – TN 2007
Lê Thanh
Long
15/09/79
141T
K9-TP.HCM – TN 2007
Lê Quang
Việt
12/08/82
141T
K9-TP.HCM – TN 2007
Đỗ Xuân
Lợi
16/11/82
CN02T
K10-TP.HCM – TN 2007
Hồ Huy
Long
10/11/75
CN02T
K10-TP.HCM – TN 2007
Lê Trọng
Dương
25/02/74
KT02VT
K7-VT – TN 2007
Vũ Minh
Đức
30/10/78
161T
K9-TP.HCM – TN 2007
Trịnh Triệu
Vi
06/06/80
161T
K9-TP.HCM – TN 2007
Nhữ Tuấn
Anh
20/10/83
KT02T
K10-TP.HCM – TN 2007
Huỳnh Thanh
Châu
31/03/81
KT02T
K10-TP.HCM – TN 2007
Đỗ Hoàng
Anh
12/01/83
KT02T
K10-TP.HCM – TN 2007
Phạm Văn
Mạnh
26/12/81
KT02VT
K7-VT – TN 2007
Vũ Xuân
Anh
20/04/84
KX02VT
K7-VT – TN 2007
Phạm Đăng
Toàn
11/02/79
KX02VT
K7-VT – TN 2007
Trần Đình
Đắc
01/01/80
VT02CT
K1-CT – TN 2007
Trần Quang
Huy
06/05/82
CD02T
K10-TP.HCM – TN 2007
Hệ Đại học chuyên tu
Họ và tên
Ng. Sinh
Lớp
Ghi chú
Nguyễn Văn
Thắng
12/06/75
061CC
TN 2003
Trần Thảo
Vân
05/01/77
061CC
TN 2003
Nguyễn Minh
Tuấn
10/03/79
161CC
TN 2005
Nguyễn Thanh
Minh
23/10/78
CN02CC
TN 2005
Nguyễn Thị Thiên
Nga
21/05/80
CN02CC
TN 2007
Phạm Hồng
Khánh
19/11/81
HH03CC
TN 2007
Lê Hoàng
Trương
29/05/82
HH03CC
TN 2007
Nguyễn Thành
Công
11/09/82
HH03CC
TN 2007
Bùi Xuân
Khoa
17/05/81
KT03CC
TN 2007
Nguyễn Vương
Diệu
06/08/80
MT03CC
TN 2007
Lê Minh
Đức
15/05/80
MT03CC
TN 2007

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP