Cần Thơ

Thông báo về mức thu học phí năm học 2008-2009

Bộ Giao Thông Vận Tải
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM
--------------------
Số : 443/TV 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2008
 
 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HỒ CHÍ MINH
 
-    Căn cứ quyết định số 1972/2001/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 6 năm 2001 của Bộ Giao thông Vận tải " V/v quy định quyền hạn và nhiệm vụ của Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM. 
-     Căn cứ Thông tư số 46/2001/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 20 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Trưởng Bộ GD &ĐT “V/v Hướng dẫn quản lý thu, chi học phí đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy “
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều I:   Mức thu học phí hệ đào tạo Tại chức của Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh tại cơ sở Cần Thơ, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước như sau :
 - Ngành Cầu đường : 340.000 đồng /tháng
 - Ngành Công nghệ thông tin, Điều khiển tàu biển, Máy tàu thuỷ, Đóng tàu, Xây dựng Công trình thuỷ, Kinh tế Vận tải biển, Kinh tế Xây dựng : 320.000 đồng/tháng
(Mỗi năm học, sinh viên phải đóng học phí 10 tháng)
Điều II: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ năm học 2008 – 2009.
Điều III: Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Tài vụ , các Khoa và toàn thể sinh viên thuộc đối tượng trên có trách nhiệm thi hành quyết định này.
                                                                                                                                
Nơi gửi:
- Như điều 3
- Lưu Hành chính, Tài vụ
                    
HIỆU TRƯỞNG
Đã ký
PGS-TS Trần Cảnh Vinh

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP