Tây Ninh

Thông báo về việc chốt danh sách học viên đủ điều kiện nhận đồ án TN lớp XC12TN

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GT VT TPHCM

PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:           /TB - VLVH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 09 năm  2017

 

THÔNG BÁO

(V/v chốt danh sách học viên đủ điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp)

 

Căn cứ tình hình học tập và kế hoạch đào tạo các lớp.

 Phòng Đào tạo VLVH Trường ĐHGTVT TPHCM thông báo thời gian chốt danh sách học viên đủ điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp của các lớp CD12CM, XC12AG, XC12TN, CD12BT cụ thể như sau :

Lớp

Thời gian chốt danh sách

Ghi chú

CD12BT

20/10/2017

 

XC12AG

30/11/2017

 

XC12TN

30/11/2017

 

CD12CM

30/11/2017

 

Lưu ý :

-     Giảng viên các Khoa, bộ môn giảng dạy các lớp nói trên nộp điểm thi (kể cả điểm bảo vệ đồ án môn học) về Phòng Đào tạo VLVH trước thời điểm chốt danh sách ít nhất một tuần.

-     Học viên có sai sót về điểm số vui lòng tập hợp cho lớp trưởng và phản hồi về Phòng Đào tạo VLVH trước thời điểm chốt danh sách.

-      Các cơ sở liên kết hoàn tất việc thu học phí và tất toán về Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM trước ngày Phòng Đào tạo VLVH chốt danh sách.

         Kính đề nghị Phòng Đào tạo các cơ sở liên kết và ban cán sự các lớp triển khai thông báo này tới học viên các lớp và phối hợp với Phòng Đào tạo VLVH cùng thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

                                                                                 TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                               TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH

                                                                                 (Đã ký)

                                                                               PGS.TS Nguyễn Thành Đạt


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP